Wat is belangrijk om te weten?

De subsidievoorwaarden in het kort!

Om gebruik te kunnen maken van de NL Leert Door-subsidieregeling, dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste lees je hieronder.

  • Je bent ouder dan 18 en hebt de pensioenleeftijd nog niet bereikt.
  • Je rondt alle onderdelen van de training of e-learning uiterlijk 31 maart 2023 af.
  • Je uploadt bij het plaatsen van de bestelling een kopie van de voor- én achterkant van een geldig identiteitsbewijs (op jouw naam) met zichtbaar BSN-nummer.
  • Je voldoet aan de aanwezigheidsplicht die geldt bij zowel klassikale als virtuele trainingen.
  • Je gaat akkoord met de toestemmingsverklaring NL Leert Door. De toestemmingsverklaring zorgt ervoor dat het ministerie van SZW, dat de subsidies toekent, de juiste toepassing van de subsidie door de opleider kan controleren.
  • Je geeft akkoord dat de kosten van de scholing op jou verhaald mogen worden indien je niet aan de voorwaarden voldoet.
  • Je gaat akkoord met de volledige aanvullende voorwaarden voor de NL Leert Door-regeling. Deze lees je hieronder!
Bekijk de PDF

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden NLLD

Artikel 1 – Algemeen
1. In het geval dat de Overeenkomst (mede) strekt tot de aanschaf/bestelling van een of meerdere Scholingstrajecten onder de “Tijdelijke subsidieregeling NL Leert Door met inzet van scholing” geldt in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Lindenhaeghe, het in dit document bepaalde. Bij het afnemen van de opleiding ga je als Cursist akkoord met de onderstaande voorwaarden.


2. Op het volgen van de opleidingen in het kader van ‘NL Leert Door’ zijn, naast deze aanvullende voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van Lindenhaeghe, de Privacyverklaring en de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing van toepassing. Voornoemde documenten zijn te raadplegen op de website van Lindenhaeghe (https://www.lindenhaeghe.nl/al..., https://www.lindenhaeghe.nl/pr...) en de website van de Rijksoverheid (https://www.uitvoeringvanbelei...).

3. Bij strijdigheid tussen bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en onderhavig document, prevaleren de bepalingen uit het onderhavige document.


Artikel 2 – Definities

1. Aan de definities die in onderhavig document met een hoofdletter zijn geschreven komt de betekenis toe die daaraan gegeven wordt in de Algemene Voorwaarden van Lindenhaeghe of bij gebreke daarvan of in geval van overlap, de betekenis die daaraan in onderstaande schema wordt toegekend.

Scholingstraject(en)/ Scholing:
Het traject dat Cursist doorloopt wanneer hij een of meerdere NL Leert Door Opleidingsproduct(en) en/of Examenproducten afneemt bij Lindenhaeghe.

Artikel 3 – Voorwaarden deelname door Cursist
1. De Cursist die aan één of meerdere Scholingstrajecten onder de “Tijdelijke subsidieregeling NL Leert Door met inzet van scholing” deelneemt dient (voor ieder Scholingstraject) te voldoen aan de onderstaande voorwaarden:
a. Cursist heeft de leeftijd van 18 jaar, maar de pensioenleeftijd nog niet, bereikt en heeft een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.
b. Cursist voldoet aan het doel en reikwijdte van de ‘Tijdelijke subsidieregeling NL Leert Door met inzet van scholing’, te weten, dat door het volgen van het Scholingstraject kennis en vaardigheden worden ontwikkeld die bijdragen aan het vergroten van de Cursist zijn kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid of opdrachten.
c. Cursist zal instructies uit de e-mails die Lindenhaeghe Cursist toestuurt (onder andere bevestigings- en remindermails) en uit de online leeromgeving die aan Cursist ter beschikking wordt gesteld opvolgen.
d. Cursist dient, bij bestelling van een Scholingstraject, een kopie van (de voor- en achterkant) van een geldig identiteitsbewijs met zichtbaar BSN-nummer te uploaden via de instructies die Lindenhaeghe in het bestelproces aangeeft.
e. Cursist dient het volledige Scholingstraject uiterlijk voor de door Lindenhaeghe vooraf aangegeven einddatum af te ronden conform de vereisten van afronding die behoren bij de Opleidingsproduct waarvoor de Cursist zich heeft ingeschreven.

f. Cursist dient akkoord te geven op de toestemmingsverklaring van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zoals opgenomen op de website van Lindenhaeghe.
g. Lindenhaeghe behoudt zich het recht voor om de kosten voor een bepaald Opleidingsproduct te verhalen op de Cursist indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden die de “Tijdelijke subsidieregeling NL Leert Door met inzet van scholing” voor subsidieverlening stelt.

2. Indien Cursist niet voldoet aan de voorwaarden of de Cursist het Scholingstraject niet, niet volledig, of niet tijdig, afmaakt kan Lindenhaeghe geen subsidie van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid ontvangen. Op dat moment zullen de kosten van het Scholingstraject bij de Cursist in rekening worden gebracht. Lindenhaeghe is in voorkomend geval gerechtigd om de kosten in rekening te brengen bij Cursist.

Artikel 4 – Opleidingsproduct per categorie
1. De verschillende categorieën en bijbehorende voorwaarden per Opleidingsproduct staan vermeld in Bijlage 1 van deze aanvullende voorwaarden. Bij het afnemen van een bepaald Scholingstraject erkent Cursist op de hoogte te zijn van de informatie die Lindenhaeghe over een bepaalde categorie Opleidingsproduct ter beschikking stelt.

2. Cursist verkrijgt gedurende het volgen van een Opleidingsproduct binnen categorie A toegang tot de bijbehorende e-learnings.

3. Cursist is verplicht om de e-learnings binnen categorie A met het vooraf aan Cursist bekendgemaakt minimale percentage te doorlopen, voordat Lindenhaeghe een bewijs van afronding verstrekt.

4. De Cursist is verplicht om klassikaal of digitaal aanwezig te zijn bij alle door de Cursist geboekte (digitale) trainings- en/of examenmomenten binnen een Scholingstraject.

5. Wanneer een examen onderdeel is van een gesubsidieerd Opleidingsproduct is de Cursist, op instructie van Lindenhaeghe, verplicht dit examen binnen de door Lindenhaeghe vooraf opgegeven periode in te plannen en af te ronden. Eventuele benodigde herexamens zijn geen onderdeel van het Opleidingsproduct en zijn voor rekening van de Cursist.


Artikel 5 – Verplaatsing of voortijdige annulering door Cursist
1. De Cursist kan het Opleidingsproduct conform de reguliere Algemene Voorwaarden van Lindenhaeghe verplaatsen of annuleren. Indien er sprake is van een onvoorziene omstandigheid waardoor Cursist niet langer in de gelegenheid is om het Opleidingsproduct (volledig) af te ronden, kan Lindenhaeghe in gezamenlijk overleg treden met Cursist om tot een redelijke oplossing voor de Cursist te komen.

Artikel 6 – Verplaatsing of voortijdige annulering door Lindenhaeghe
1. Lindenhaeghe behoudt zich het recht voor om de inschrijving van een Cursist te annuleren en/of te verplaatsen in de volgende gevallen:
a. Indien Cursist – naar beoordeling van Lindenhaeghe – niet voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden (waaronder klassikale aanwezigheid van de Cursist en/of het tijdig behalen van het vooraf bepaalde voortgangspercentage) tijdens het Scholingstraject;
b. indien de subsidiegelden zijn uitgeput en Lindenhaeghe geen kosteloze Scholingstrajecten meer kan verstrekken; en/ofBIJLAGE 1 OPLEIDINGSPRODUCTEN PER CATEGORIE
Voorwaarden categorie A
Categorie A Scholing betreft de e-learnings met een toegangsduur van minimaal 6 maanden, zonder verdere persoonlijke begeleiding, waarbij door de Cursist gedurende het Scholingstraject minimaal 8 uur studie verricht.
• Cursist is verplicht de e-learning binnen 3 maanden na besteldatum voor minimaal 80% te doorlopen om deze succesvol af te kunnen ronden met een bewijs van afronding.
• Het subsidiebedrag voor dit Scholingstraject bedraagt € 150,00.

Voorwaarden categorie B

Categorie B Scholing betreffen de virtual classrooms, webinars en klassikale trainingen (al dan niet voorzien van extra online materiaal) met persoonlijke begeleidingsmogelijkheden waarbij door de Cursist minimaal 16 uur studie wordt verricht.
• Cursist is verplicht om klassikaal of digitaal aanwezig te zijn bij alle door Cursist geboekte (digitale) trainings- en/of examenmomenten binnen het Scholingstraject.
• Wanneer een examen onderdeel is van een gesubsidieerd Opleidingsproduct is Cursist, op instructie van Lindenhaeghe, verplicht dit examen binnen 21 dagen na de laatste (virtuele of klassikale) lesdag in te plannen en af te ronden. Eventuele benodigde herexamens zijn geen onderdeel van het Scholingstraject en zijn voor rekening van de Cursist.
• Het subsidiebedrag voor dit Scholingstraject bedraagt € 500,00.

Voorwaarden categorie C

Categorie C scholing betreffen de (virtuele of klassikale) opleidingen die worden afgesloten met een branche- of sector-erkend certificaat en een minimale waarde van € 1.500,00 hebben.
• Cursist is verplicht om klassikaal of digitaal aanwezig te zijn bij alle door Cursist geboekte (digitale) trainings- en/of examenmomenten binnen je Scholingstraject.
• Wanneer een examen onderdeel is van een gesubsidieerd Opleidingsproduct is de Cursist, op instructie van Lindenhaeghe, verplicht dit examen binnen 21 dagen na de laatste (virtuele of klassikale) lesdag in te plannen en af te ronden. Eventuele benodigde herexamens zijn geen onderdeel van het Opleidingsproduct en zijn voor rekening van de deelnemer.
• Het subsidiebedrag voor dit Scholingstraject bedraagt € 1.500,00.